انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

دروس تخصصی جامعه شناسی

سلسله جلسات هم اندیشی و گفتگوی دانشجویی در باب دروس تخصصی رشته جامعه شناسی:

موضوعات و مسائلی را که می‌توان با گروه جامعه‌شناسی در میان گذاشت از این قرارند:

کودک

گرامی داشت بیست و پنجمین سال تصویب پیمان نامۀ حقوق کودک

هم اندیشی با موضوع «مروری بر پیمان نامه حقوق کودک»

هم اندیشی با ورودی های 1393

نشست «هم اندیشی با ورودی های ۱۳۹۳» دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران