انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

یکشنبه ، ۲۶ آذر ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

متن‌خوانی «قواعد روش جامعه‌شناسی»

متن‌خوانی «قواعد روش جامعه‌شناسی» با حضور آرش حیدری از یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ به همت انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران آغاز شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند صوت کامل این جلسات را دریافت نمایند.

متن‌خوانی «قواعد روش جامعه‌شناسی»

سلسله جلسات کلاسیک‌خوانی – امیل دورکیم

قواعد روش جامعه‌شناسی

«در فواید جامعه شناسی:برچشم دشمنان تیر از این کمان توان زد»

۱٫ مهمترین مقوله ای که  با روح علم اجتماعی همبسته است امر اجتماعی است. امری که امیل دورکیم را واداشت  برای اعلام استقلال این علم و دفاع در برابر  سایر علوم زمان خود بر سر این مفهوم مناقشه کند. من این  مناقشه را برای جامعه خود مهم می دانم  چرا که در ایران  بیش از آنکه دعوا بر سر علم اجتماعی باشد بر سر امر اجتماعی است. دورکیم در قواعد روش بر خصائصی چون بیرون بودگی، فشار از بیرون و عمومیت داشتن تاکید کرد تا استقلال این علم را بتواند اعلام کند.  مخالفان اصل وجود امر اجتماعی را کتمان می کردند یکی آن را بر امر روانی تقلیل می داد و دیگر بر امر متافیزیکی اما دورکیم  از چیزی سخن می گفت که آن بیرون حضور دارد، بر ماتاثیر می گذارد چه ما خوشمان بیاید و چه نیاید. درست مثل واقعیات طبیعی انها حضور دارند با این تفاوت که در ساختن  امر اجتماعی آدمیان مداخله دارند.  دورکیم حتی از واقعیات اجتماعی غیر مادی نیز سخن گفت. نگرشها، ارزشها و ذهنیات ما نیز می توانند بخشی از این واقعیات اجتماعی باشند. آنها وجود خواهند داشت حتی اگر وجودشان را منکر شویم.

قواعد روش امیل دورکیم

انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران حلقه مطالعاتی کتاب قواعد روش امیل دورکیم را برگزار می کند.