انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

بوردیو در توصیف مفهوم «میدان» اینگونه می گوید: اندیشه در چهارچوب مفهوم میدان نیاز دارد به تغییر کل یک بینش نسبت به جهان اجتماعی که تنها به چیزهای مشهود تکیه می زند: این بینش باید نسبت به فرد بازگشت به واقعیت که نوعی سودمندی ایدئولوژیک بنیادین او را به ما پیوند می دهد، نسبت به گروه که ظاهراً تنها براساس روابط مقطعی یا پایدار صوری یا نهادینه شده میان اعضایش، تعریف می شود، و حتی نسبت به روابطی که به آن ها میان کنشی گفته می شود،

حلقه مطالعاتی بوردیو

انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران برگزار می کند

حلقه مطالعاتی متن انگلیسی کتاب «مداخلات سیاسی؛ علم اجتماعی و کنش سیاسی» منتخب آثار «پیر بوردیو»

آنچه من از آن دفاع می کنم امکان و ضرورت روشنفکر نقاد و پیش از همه نقد عقیده روشنفکر است آن گونه که عقیده شناس روایت می کند. دموکراسی واقعی در غیاب یک ضد قدرت نقاد وجود ندارد. روشنفکر یکی از مصادیق این ضد قدرت نقاد و با عظمت ترین آن هاست.

«پی‌یر بوردیو جامعه‌شناسی بازاندیشانه را مطرح می‌کند. به این معنی که جامعه‌شناسان ابزار خود را برای فهم بهتر رشته‌ی خود به کار می‌برند. جامعه‌شناسان که زندگی کاری خود را صرف تبدیل کردن وجوهی از جهان اجتماعی به موضوعات بررسی می‌کنند، باید مدتی را صرف موضوع بررسی کردن حرفه‌ی خودشان کنند.
بوردیو با استفاده از اصطلاحات خودش بررسی «هبیتاس» و حرفه‌ی جامعه‌شناسان را درون حوزه‌های جامعه‌شناسی به‌‌مثابه‌ی یک رشته و جهان آکادمیک مورد تایید قرار می‌دهد. او همچنین برای دست‌یابی به تمایز به راهبردهای جامعه‌شناسان منفرد علاقه‌مند است. برای مثال، جامعه‌شناسان منفرد چه‌بسا زبان خاصی را به کار ببرند تا به منزلتی عالی در این حوزه نایل شوند. از طرفی، جامعه‌شناسی ممکن است خود را در لفافه‌ای از علم بپوشاند تا بتواند در برابر جهان عمل به تمایز دست یابد.