انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

سره 18

علاقه مندان میتوانند شماره ۱۸ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

کنکاش هایی انتقادی در کتاب های اخیر سعید مدنی

«کنکاش‌هایی انتقادی در کتاب‌های اخیر سعید مدنی»

با حضور:

حسین راغفر: بررسی کتاب «ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران»

مراد ثقفی: بررسی کتاب «جنبش‌های اجتماعی: پدیدآرایی، فراز و فرود»

پیام روشنفکر: بررسی کتاب «توسعۀ اجتماعی: مفهوم‌شناسی و سنجش»

حلقه کتابخوانی

حلقۀ جمع‌خوانی کتاب

بررسی کتاب‌های:

بینش جامعه‌شناختی؛ سی. رایت میلز

دعوت به جامعه شناسی؛ پیتر برگر

چیستی جامعه شناسی؛ نوربرت الیاس

مسائل جامعه شناسی؛ پیر بوردیو

جامعه شناسی مردم مدار؛ مایکل بوراوی

بازاندیشی در علوم اجتماعی

انجمن‌های علمی جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، ارتباطات، برنامه‌ریزی و علوم اجتماعی اسلامی برگزار می‌کنند:

بازاندیشی در علوم اجتماعی

علوم اجتماعی مستقل چیست؟ علوم اجتماعی وابسته کدام است؟

هم اندیشی

هم‌اندیشی شورای عمومی انجمن‌های علمی دانشجویی

دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴

ساعت ۱۲:۳۰