انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

دوره های پژوهشی

انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران با همکاری ویکی ریسرچ دوره های آموزشی مجاری را جهت آمادگی دانشجویان برای یک جستجوی آکادمیک کامل برگزار می کند.

بوردیو در توصیف مفهوم «میدان» اینگونه می گوید: اندیشه در چهارچوب مفهوم میدان نیاز دارد به تغییر کل یک بینش نسبت به جهان اجتماعی که تنها به چیزهای مشهود تکیه می زند: این بینش باید نسبت به فرد بازگشت به واقعیت که نوعی سودمندی ایدئولوژیک بنیادین او را به ما پیوند می دهد، نسبت به گروه که ظاهراً تنها براساس روابط مقطعی یا پایدار صوری یا نهادینه شده میان اعضایش، تعریف می شود، و حتی نسبت به روابطی که به آن ها میان کنشی گفته می شود،

صفحۀ 3 از 3123