انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

اعتیاد کودکان و نوجوانان

جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) با همکاری انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران برگزار می کند:

سمینار «اعتیاد کودکان و نوجوانان در محله های معضلخیر»

بریان فی معتقد میباشد « اتمیسم در مقام یک نگرش و رویکرد از یک ایدئولوژی عام  از شرایط اجتماعی خاص در جهان مدرن قوت میگیرد. ایدئولوژی لیبرالی نهضت روشنفکری آرمان جامعه ای متشکل از افراد آزاد و برابر را پیش نهاد. طبق این آرمان، ما هر آنچه هستیم در مقام افراد هستیم، نه در مقام اعضای این یا آن گروه، در نتیجه لیبرالیسم میگوید

«دو صورت از تناقضات مشخص کننده جامعه سرمایه داری، که در آثار علمی مارکس هم مشاهده می­ شوند، در کتاب بیانیه کمونیستی به چشم می خورند. صورت نخست، صورت تناقض نیروهای تولیدی با روابط تولیدی است یعنی ظاهرا هم روابط مالکیت و هم نحوه توزیع درآمدها، به همان آهنگ نیروهای تولیدی دگرگون نمی شوند. نظام سرمایه داری قادر است که بیش از پیش بر میزان تولید بیفزاید. لکن به رغم این افزایش ثروت ها، فقر همچنان نصیب بخش اعظم جامعه است.

صفحۀ 3 از 3123