انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

« درباره ی مفهوم سازماندهی رفتار باید گفت که دورکهایم آن را به منزله ی توانایی جامعه در کنترل و هدایت کنش ها و آرزوهای انسانی درک می کرد. بدون سامان دهی موثر، طبیعت سیری ناپذیر خواست ها و آرزوهای انسانی هم برای آسایش فرد و هم برای منافع جامعه تهدید به شمار می رود. بنابراین، اگرچه ساماندهی و تنظیم رفتار ضروری است، اما همچون یگانگی ممکن است بسیار نیرومند یا بسیار ی دانندضعیف وابسته به ساماندهی است پدیدار می شود، این دو نوع عبارت است از خودکشی بی هنجارانه، که در آن یگانگی بسیار کم است، و خودکشی قدری، که یگانگی در آن بسیار زیاد است.

آنومی اصطلاحی است که ترجمه آن دشوار است،

صفحۀ 3 از 3123