انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

به زودی در مطالعات صنایع فرهنگی مشخص شد که به دور از فرایند کالایی شدن در حال گسترش در بخش های فرهنگی، این بسیار مشکل ساز بود. سرمایه در صنایع فرهنگی با مشکلات واقعی و اساسی تحقق و بازتولید مواجه شده بود. تاریخ توسعۀ صنایع فرهنگی، تا و در زمان حال، تا حد زیادی می تواند در قالب استراتژی های مختلف اتخاذ شده توسط مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران برای مقابله با این مشکل، خوانده شود. در تجزیه و تحلیل توسعۀ صنعت فرهنگ از این منظر، اقتصاد سیاسی نیازمند نزدیک شدن به اقتصادهای صنعتی و تجاری است. به جای تلاش برای استقرار نظریه ای بسیار کلی از صنعتی شدن و کالایی شدن، به آن نیاز است تا هم به بازارهای خاص و هم ساختارها و دینامیک های صنعتی خاص به عنوان عواملی کاملاً متفاوت نگاه شود.

درس هایی از جامعه شناسی پی یر بوردیو

پوشیدن ردای پیامبر جامعه شناسی به معنای دعویِ یافتن راه حل هایی برای مسائل اجتماعی است که ضرورتا راه حل هایی جانعه شناختی نیستند.

پرسش های متعددی که جامعه شناس باید مورد بررسی قرار دهد از بیرون بر او تحمیل می شوند. اغلب، جامعه شناس باید مورد بررسی قرار دهد از بیرون بر او تحمیل می شوند. اغلب، جامعه شناس امیدوار است تا راه حل عمده ترین مسائل اجتماعی در سال های پایانی سده بیستم از جمله جنایت ، الکلیسم، مسائل مربوط به حاشیه نشینی، ادغام مهاجران یا محرومیت را بیابد. اما این مسائل «موضوع هایی جامعه شناختی» نیستند.

Durkheim’s analysis about crime: “contrary to current ideas, the criminal no longer appears an utterly unsociable creature, a sort of parasitic element, a foreign , unassimilable body introduced into the bosom of society. He plays a normal role in social life. For its part, crime must no longer be conceived of as an evil which cannot be circumscribed closely enough. Far from there being cause for congratulation when it drops too noticeably below the normal level, this apparent progress assuredly coincides with and is linked to some social disturbance. Thus the number of crimes of assault never falls so low as it does in time, and as a reaction, the theory of punishment is revised, or rather should be revised. If in fact crime is a sickness, punishment is the cure for it and cannot be conceived of otherwise; thus all the discussion afoused  revolves round knowing what punishment should be to fulfill its role as a remedy. But if crime is in no way pathological, the object of punishment cannot be to cure it and its true function must be sought elsewhere.” (Durkheim,1982:102-103)

Durkheim, Emile (1982) The Rules Of Sociological Method, freely translated by W. D. Hall

ترجمه فارسی در ادامه ی مطلب

«در فواید جامعه شناسی:برچشم دشمنان تیر از این کمان توان زد»

۱٫ مهمترین مقوله ای که  با روح علم اجتماعی همبسته است امر اجتماعی است. امری که امیل دورکیم را واداشت  برای اعلام استقلال این علم و دفاع در برابر  سایر علوم زمان خود بر سر این مفهوم مناقشه کند. من این  مناقشه را برای جامعه خود مهم می دانم  چرا که در ایران  بیش از آنکه دعوا بر سر علم اجتماعی باشد بر سر امر اجتماعی است. دورکیم در قواعد روش بر خصائصی چون بیرون بودگی، فشار از بیرون و عمومیت داشتن تاکید کرد تا استقلال این علم را بتواند اعلام کند.  مخالفان اصل وجود امر اجتماعی را کتمان می کردند یکی آن را بر امر روانی تقلیل می داد و دیگر بر امر متافیزیکی اما دورکیم  از چیزی سخن می گفت که آن بیرون حضور دارد، بر ماتاثیر می گذارد چه ما خوشمان بیاید و چه نیاید. درست مثل واقعیات طبیعی انها حضور دارند با این تفاوت که در ساختن  امر اجتماعی آدمیان مداخله دارند.  دورکیم حتی از واقعیات اجتماعی غیر مادی نیز سخن گفت. نگرشها، ارزشها و ذهنیات ما نیز می توانند بخشی از این واقعیات اجتماعی باشند. آنها وجود خواهند داشت حتی اگر وجودشان را منکر شویم.

صفحۀ 5 از 512345