انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

هم اندیشی با مدیران گروه

انجمن های علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی با همکاری شورای صنفی-دانشجویی این دانشکده برگزار می کنند:

جلسه هم اندیشی با مدیران محترم گروه های آموزشی و دانشجویان در باب مسائل علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

«صنعت فرهنگ، به رغم خلاصی از تعبد دینی و به رغم تخصص های تکنیکی و اجتماعی، از دید آدرنو، همه چیز را در انقیاد قدرت مطلق نظام سرمایه داری یکدست می سازد. فرهنگ به شکل صنعتی شده، که رسانه ها مصداق بارز آنند، از نظام تولید انبوه و تکثیرپذیر و مصرف انبوه و همسانی تبعیت می کند که مغزها، نیازها و حیات فرد را در

نشریه سره شماره 2

علاقه مندان میتوانند شماره ۲ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

دوگانه های آموزش عالی

انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران با همکاری جهاد دانشگاهی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می کند:

«کنش عقلانی معطوف به هدف تقریبا مترادف همان کنش منطقی پارتو است. این نوع کنش، کنش مهندسی است که پلی را می سازد، کنش سوداگری است که درصدد کسب منفعت است، و کنش سرداری است که پیروزی را از آن خود می کند. در تمامی این موارد، کنش عقلانی معطوف به هدف، بر این اساس تعریف می شود که فاعل کنش هدفی روشن را در نظر دارد و همه وسایل را برای رسیدن به آن با هم به کار می گیرد. با این همه، وبر، مانند پارتو، آشکارا نمی گوید که کنشی که فاعل آن به دلیل نادرستی شناخت هایش وسایلی نامتناسب را به کار می گیرد، کنش غیرعقلانی است. به عبارت دیگر، عقلانی بودن نسبت به هدف، بیشتر به تبع شناختهای فاعل کنش تعریف شده است تا به تبع شناخت های ناظر کنش. اگر چنین نمی بود، تعریف وبر با تعریف پارتو تفاوتی نمی کرد.

نمونه ی کنش عقلانی معطوف به ارزش، کنش لاسال، سوسیالیست آلمانی، است که خود را در پیکار تن به تن به کشتن داد. یا کنش ناخدایی است که همراه با کشتی اش به غرق شدن در دریا تن در می دهد. عقلانی بودن این کنش از آن جهت نیست که می خواهد به هدفی معین و خارجی برسد، بل از آن جهت است که تن به ستیز ندادن یا کشتی در حال غرق شدن را رها کردن نشانه ی افتخار تلقی نمی شود. بنابراین فاعل کنش، با پذیرش خطرها، به نحوی عقلانی رفتار می کند

صفحۀ 4 از 512345