انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

What is a Social Fact?

Here, then, is a category of facts which present very special characteristics: they consist of manners of acting, thinking and feeling external to the individual, which are invested with a coercive power by virtue of which they exercise control over him. Consequently, since they consist of representations and actions, they cannot be confused with organic phenomena, nor with psychical phenomena, which have no existence save in and through the individual consciousness. Thus they constitute a new species and to them must be exclusively assigned the term  “social” (Durkeim,1982:52).

Durkheim, Emile (1982) The Rules Of Sociological Method, freely translated by W. D. Hall

ترجمه ی فارسی متن در ادامه مطلب

شماره 3 سره

علاقه مندان میتوانند شماره ۳ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

اقتصاد سیاسی جامعه اطلاعات عرصه ای پیچیده است که من در جای دیگری با عمقی بیشتر نسبت به آنچه در اینجا بیان می کنم آن را تجزیه و تحلیل کرده ام. اما من فکر می کنم می توان دو محور عمده را در اقتصاد سیاسی فرهنگ شناسایی کرد که با اقتصاد سیاسی جامعه اطلاعات ادغام شده اند. اولی مربوط به فناوری – تجزیه و تحلیلی از توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن ها – است. دومی مربوط به اطلاعات – تجزیه و تحلیلی از رشد کلی تولید و توزیع اطلاعات در اشکال مختلف آن در سراسر اقتصاد به عنوان یک کل، و پیامدهای آن – است.

وظیفه استادی و انتظارات دانشجو
اشتباهی که برخی از جوانان مرتب می شوند اینست که در جواب مسائلی که ما مطرح کردیم می گویند: باشد! ولی ما اگر در پای درس شما حاضر می شویم برای شنیدن چیز هایی غیر از تحلیل و تعیین حوادث است. در این صورت آن ها از استاد انتظاری غیر از معلمی دارند، در واقع آن ها به جای معلم به دنبال یک رئیس می گردند. در حالیکه ما فقط تحت عنوان استاد می توانیم این کرسی ها را اشغال کنیم.

دورکیم جبری که ساختار ها بر افراد تحمیل میکنند را اینگونه توضیح میدهد « کافی است به شیوه ی پرورش کودکان نظر بیافکنیم در واقع به پدیده ها آن چنان که هستند و آنچنان که همیشه بوده اند بنگریم بی درنگ خواهیم دید که هر پرورشی عبارت از کوشش مداومی است که میخواهد شیوه های دیدن و احساس کردن و عمل کردنی را به کودک تحمیل کند؛اگر این فشار نبود کودک خود به خود به این شیوه ها دست نمی یافت.

صفحۀ 3 از 512345