انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

Rules for the Distinction of the Normal from the Pathological:

“Its devotees were certainly too rationalist to agree that human conduct did not require the guidance of reflective thought. Yet they saw in the phenomena, considered by themselves independently of any subjective data, nothing to justify their classifying them according to their practical value. It therefore seemed that the sole means of judging them was to relate them to some overriding concept. Hence · the use of notions to govern the collation of facts, rather than deriving notions from them, became indispensable for any rational sociology.” (Durkheim:1982,86)

“The common weakness in these definitions is the attempt to reach prematurely the essence of phenomena. Thus they assume that propositions have already been demonstrated which, whether true or .false, can only be proved when the progress of science is sufficiently advanced. This is nevertheless a case where we should conform to the rule already established. Instead of claiming to determine at the outset the relationship of the normal state, and the contrary state, to the vital forces, we should simply look for some immediately perceptible outward sign, but an objective one, to enable us to distinguish these two orders of facts from each other.” (Durkheim:1982,91)

“The only normal type extant at the time and grounded in the facts is one that relates to the past but \ no longer corresponds to the new conditions of existence. A fact can therefore persist through a whole species but no longer correspond to the requirements of the situation. It therefore has only the appearance of normality, and the generality it displays is deceptive; persisting only through the force of blind habit, it is no longer the sign that the phenomenon observed is closely linked to the general conditions of collective existence.” (Durkheim:1982,94-95)

Durkheim, Emile (1982) The Rules Of Sociological Method, freely translated by W. D. Hall

ترجمه فارسی متن در ادامه مطلب

آنچه من از آن دفاع می کنم امکان و ضرورت روشنفکر نقاد و پیش از همه نقد عقیده روشنفکر است آن گونه که عقیده شناس روایت می کند. دموکراسی واقعی در غیاب یک ضد قدرت نقاد وجود ندارد. روشنفکر یکی از مصادیق این ضد قدرت نقاد و با عظمت ترین آن هاست.

وبر جامعه شناسی را اینگونه توصیف میکند: « اصطلاح «جامعه شناسی» در معرض تفسیر های فراوان و گوناگونی قرار دارد، اما جامعه شناسی به معنای علمی است که میخواهد از طریق تفهم تفسیری رفتار اجتماعی، به تبیین علل، سیر و معلول های آن دست یابد. کردار فقط تا زمانی «رفتار» انسانی تلقی میشود که فرد یا افراد عامل به نوعی کنش که دارای معنای ذهنی است، دست میزنند.

بر پایه گفته های توکویل و مارکس، به سختی می توان پیش بینی کرد که انقلاب در چه زمانی اتفاق می افتد. زمانی که پیشرفت اقتصادی رخ می دهد یا زمانی که پسرفت وجود دارد؟هنگامی امکان روی دادن انقلاب بیشتر می شود که پس از یک دوره طولانی توسعه اقتصادی و اجتماعی عینی برگشت

موضوعات و مسائلی را که می‌توان با گروه جامعه‌شناسی در میان گذاشت از این قرارند:

صفحۀ 2 از 512345