انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

یکشنبه ، ۱ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

امیل دورکیم در کتاب صور بنیانی حیات دینی در تعریف پدیده دینی و دین می نویسد:

«بیاییم درست رو به روی این وقعیت قرار بگیریم. با کنار گذاشتن هر گونه تلقی از دین بطور کلی، ادیان را در واقعیت عینی آن ها در نظر بگیریم و بکوشیم تا عناصر مشترک آن ها را بیرون بکشیم؛ زیرا دین را نمی شود تعریف کرد مگر به تبع خصلت هایی که در همه جا با دین همراه هستند.

کتاب اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی نظریه ی اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری را اینگونه توصیف میکند: «وبر کوشید نشان دهد که ریاضت گرایی این جهانی در برخورد با دو شخصیت مرتبط با جنبش اصلاحات مذهبی، مارتین لوتر و جان کالون، تحول یافته است. اهمیت لوتر در نظریه ی اخلاق پروتستانی این بود که این عقیده را که عالی ترین شکل شغل یا پیشه مذهبی مستلزم کنارگیری از دنیا و گوشه ی خلوت گزیدن در صومعه است را رد کرد. در الهیات لوتر، همه ی مشاغل دنیوی را میتوان پیشه های ملهم از مذهب در نظر گرفت. کار دنیوی اهمیت مذهبی پیدا کرد.

دکتر سارا شریعتی در مقدمه کتاب دین زیمل می گوید: « پرسش اصلی زیمل در این کتاب، دین در دنیای مدرن است. از نظر وی بحران دینی مدرنیته، زوال احساس دینی نیست، بلکه این بحران از اینجا سرچشمه میگیرد که احساس دینی بیش از هر زمان وجود دارد، اما دیگر در هیچ کدام از اشکال موجود در قالب های تاریخی دین تبلور نمی یابد، از قالب های شناخته شده اش خارج شده و از این اشکال فراتر رفته است و به این ترتیب نمایندگان