انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

بوردیو در توصیف مفهوم «میدان» اینگونه می گوید: اندیشه در چهارچوب مفهوم میدان نیاز دارد به تغییر کل یک بینش نسبت به جهان اجتماعی که تنها به چیزهای مشهود تکیه می زند: این بینش باید نسبت به فرد بازگشت به واقعیت که نوعی سودمندی ایدئولوژیک بنیادین او را به ما پیوند می دهد، نسبت به گروه که ظاهراً تنها براساس روابط مقطعی یا پایدار صوری یا نهادینه شده میان اعضایش، تعریف می شود، و حتی نسبت به روابطی که به آن ها میان کنشی گفته می شود،

آرون مراحل سه گانه کنت را اینگونه توضیح می­دهد:«بنا به قانون مراحل سه گانه، جان بشری از سه مرحله متوالی عبور کرده است. جان بشر، در مرحله نخست نمودها را بدین سان تبیین می­کند که آنها را به موجودات و نیروهایی قابل قیاس با خود انسان نسبت می­دهند در مرحله­ی دوم، جان انسان به موجودیت­های مجرد چون طبیعت متوسل می­شود. در مرحله سوم، انسان به این اکتفا می­کند که نمود­ها را مشاهده کرده، بستگی­ های منظمی را که ممکن است خواه در لحظه­ا ی معین و خواه در طی زمان در بین آنها یافت می­شود تعیین کند. انسان در این مرحله از کشف علل پدیده­ ها چشم می­پوشد و به همین اکتفا می­کند که قوانین حاکم بر پدیده ها را بشناساند.

بخشی مصاحبه نشریه لوموند دیپلماتیک با پی یر بوردیو

* نشریه لوموند دیپلماتیک: این موضوع که آکادمی فرانسه تصمیم گرفته امسال مدال طلای خود را به شما اعطا کند، جماعت منکران (جامعه شناسی) را به شگفتی واداشته است. به چه جهت جامعه شناسی یک علم تلقی می شود؟ آیا چیزی به نام جامعه شناسی علم وجود دارد؟

بریان فی معتقد میباشد « اتمیسم در مقام یک نگرش و رویکرد از یک ایدئولوژی عام  از شرایط اجتماعی خاص در جهان مدرن قوت میگیرد. ایدئولوژی لیبرالی نهضت روشنفکری آرمان جامعه ای متشکل از افراد آزاد و برابر را پیش نهاد. طبق این آرمان، ما هر آنچه هستیم در مقام افراد هستیم، نه در مقام اعضای این یا آن گروه، در نتیجه لیبرالیسم میگوید

«دو صورت از تناقضات مشخص کننده جامعه سرمایه داری، که در آثار علمی مارکس هم مشاهده می­ شوند، در کتاب بیانیه کمونیستی به چشم می خورند. صورت نخست، صورت تناقض نیروهای تولیدی با روابط تولیدی است یعنی ظاهرا هم روابط مالکیت و هم نحوه توزیع درآمدها، به همان آهنگ نیروهای تولیدی دگرگون نمی شوند. نظام سرمایه داری قادر است که بیش از پیش بر میزان تولید بیفزاید. لکن به رغم این افزایش ثروت ها، فقر همچنان نصیب بخش اعظم جامعه است.

صفحۀ 1 از 1012345...10...« آخرین