انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

انجمن علمی-دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران از ابتدای سال تحصیلی ۸۵-۸۴ فعالیت خود را در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران آغاز نمود. این انجمن علمی هفت عضو شورای مرکزی دارد که به شکل سالانه و با رأی مستقیم دانشجویان این رشته انتخاب می‌شوند. در مقطع کارشناسی دانشجویان گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی؛ در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجویان گرایش‌های جامعه‌شناسی، پژوهشگری علوم اجتماعی، مطالعات جوانان، مطالعات زنان؛ و در مقطع دکتری، دانشجویان گرایش‌های جامعه‌شناسی فرهنگی، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی، جامعه‌شناسی اقتصادی و جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی جزء شورای عمومی این انجمن محسوب شده و حق کاندیداتوری و شرکت در انتخابات آن را دارند.